Sequences
EST Library Info
cad1Unavailable
ecc2Foetus 50 days, cortex cerebri
eep1Foetus 50 days, epidermis
jca1Joint capsule
med1Mediastinum
ton1Tip of tongue, mucosal membrane
Clusters
Oligos
SNPs

Gene ID ENSG00000182210 (click for geneview)
Transcript ID ENST00000332649(link to ensembl)
Symbol XP_209704.2
Localtion Chromosome:5:177415196:177415801:1 band: 5q35.3
Description PREDICTED: similar to hypothetical protein
Phylogenetic trees Goto TreeFam
Found Homolog YES

Show assembled from
↑ Human UTR Coding Intron   Pig Cluster reads Sequence EST Sequence Oligo  
↓Quality Color Table
not available >=0 - <20 >=20 - <40 >=40 - <60 >=60 - <80 >=80 - <100
<---------------------------------------------------------------------------------------------------
-A--A--A--A--A--M--S--M--L--G--P--Q--K--R--L--A--S--S--V--L--R--C--G--K--K--K--V--W--L--D--P--S--E--
GCTGCGGCCGCAGCCATGAGCATGCTCGGGCCTCAGAAGAGGCTCGCCTCTAGTGTCCTCCGCTGTGGCAAGAAGAAGGTCTGGTTAGACCCCAGTGAGA
   ::::: :::::::::::.::::::.:::.::::::::::::.:::::.::::::::::::::::::::.:::::.::::::::.:::::::.:::::
---GCGGCAGCAGCCATGAGTATGCTCAGGCTTCAGAAGAGGCTTGCCTCCAGTGTCCTCCGCTGTGGCAAAAAGAAAGTCTGGTTGGACCCCAATGAGA
----A--A--A--A--M--S--M--L--R--L--Q--K--R--L--A--S--S--V--L--R--C--G--K--K--K--V--W--L--D--P--N--E--

----------------------------------------------------------------------------------------------------
T--N--E--I--A--N--A--N--S--R--Q--Q--I--R--K--L--I--K--D--G--L--I--I--R--K--P--V--T--V--H--S--R--A--R
CCAATGAAATCGCCAATGCCAACTCCCGTCAGCAGATCCGGAAGCTCATCAAAGACGGGCTGATCATCCGCAAGCCTGTGACGGTCCATTCCCGGGCTCG
:.::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::.:::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::
CTAATGAAATCGCCAACGCCAACTCCCGTCAGCAGATCCGGAAGCTGATCAAAGATGGGCTGATCATCCGGAAGCCTGTGACTGTCCATTCCCGGGCTCG
T--N--E--I--A--N--A--N--S--R--Q--Q--I--R--K--L--I--K--D--G--L--I--I--R--K--P--V--T--V--H--S--R--A--R

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--C--R--K--N--T--L--A--R--R--K--G--R--H--V--A--I--G--E--Q--K--G--T--A--N--A--R--M--P--E--K--V--T--W-
ATGCCGGAAAAACACCTTGGCCCGCCGGAAGGGCAGGCACGTGGCCATAGGTGAGCAGAAGGGTACAGCCAATGCCCGAATGCCAGAGAAGGTCACATGG
::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::..::: ::: :::.:::.::::::::: ::::::::.:::::::: :::::::: :: :::
ATGCCGGAAAAACACCCTGGCCCGCCGGAAGGGCAGGCATATGGGCATCGGTAAGCGGAAGGGTACTGCCAATGCTCGAATGCCTGAGAAGGTAACTTGG
--C--R--K--N--T--L--A--R--R--K--G--R--H--M--G--I--G--K--R--K--G--T--A--N--A--R--M--P--E--K--V--T--W-

----------------------------------------------------------------------------------------------------
-M--R--R--M--T--I--L--R--R--L--L--R--R--Y--R--E--S--K--K--I--D--R--H--T--Y--H--S--L--Y--L--K--V--K--
ATGAGGAGAATGACGATTTTGCGCCGGCTGCTCAGAAGATACCGTGAATCTAAGAAGATCGATCGCCACACGTATCACAGCCTGTACCTGAAGGTGAAGG
::::::::.:::: .:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::::::.:::::::::.:::::::::::.:::::::
ATGAGGAGGATGAGAATTCTGCGCCGGCTGCTCAGAAGATACCGTGAATCTAAGAAGATTGACCGCCACATGTATCACAGTCTGTACCTGAAAGTGAAGG
-M--R--R--M--R--I--L--R--R--L--L--R--R--Y--R--E--S--K--K--I--D--R--H--M--Y--H--S--L--Y--L--K--V--K--

----------------------------------------------------------------------------------------------------
G--N--V--F--K--D--K--R--I--L--M--E--H--I--H--K--L--K--A--D--K--A--R--K--K--L--L--A--D--Q--A--E--A--R
GGAATGTGTTCAAAGACAAGCGGATTCTCATGGAACACATCCACAAGCTGAAGGCAGACAAGGCCCGCAAGAAGCTCCTGGCTGACCAGGCTGAGGCCCG
::::::::::::::.:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::.::::::::.:::::::::::.::::: :::::::::::::::::
GGAATGTGTTCAAAAACAAGCGGATTCTCATGGAGCACATCCACAAGCTGAAGGCGGACAAGGCTCGCAAGAAGCTTCTGGCGGACCAGGCTGAGGCCCG
G--N--V--F--K--N--K--R--I--L--M--E--H--I--H--K--L--K--A--D--K--A--R--K--K--L--L--A--D--Q--A--E--A--R

----------------------------------------------------------------------------------------------------
--R--S--K--T--K--E--A--G--K--C--P--E--E--R--L--Q--A--K--K--E--E--F--I--K--T--L--S--K--E--E--E--T--K-
CAGGTCTAAGACCAAGGAAGCAGGCAAGTGCCCTGAAGAGCGCCTCCAGGCCAAGAAGGAGGAGTTCATCAAGACTTTATCCAAGGAGGAAGAGACCAAG
:::::::::::::::::::::: :::::.::: ::::::::: ::::::::::::::::::::. :::::::::::.:.:::::::::::::::::::::
CAGGTCTAAGACCAAGGAAGCACGCAAGCGCCGTGAAGAGCGGCTCCAGGCCAAGAAGGAGGAAATCATCAAGACTCTGTCCAAGGAGGAAGAGACCAAG
--R--S--K--T--K--E--A--R--K--R--R--E--E--R--L--Q--A--K--K--E--E--I--I--K--T--L--S--K--E--E--E--T--K-

----->
-K--*-
AAATAA
::::::
AAATAA
-K--*-

Pig Consensus Sequence

>BGISUST0000893882
---GCGGCAGCAGCCATGAGTATGCTCAGGCTTCAGAAGAGGCTTGCCTCCAGTGTCCTCCGCTGTGGCAAAAAGAAAGTCTGGTTGGACCCCAATGAGA
CTAATGAAATCGCCAACGCCAACTCCCGTCAGCAGATCCGGAAGCTGATCAAAGATGGGCTGATCATCCGGAAGCCTGTGACTGTCCATTCCCGGGCTCG
ATGCCGGAAAAACACCCTGGCCCGCCGGAAGGGCAGGCATATGGGCATCGGTAAGCGGAAGGGTACTGCCAATGCTCGAATGCCTGAGAAGGTAACTTGG
ATGAGGAGGATGAGAATTCTGCGCCGGCTGCTCAGAAGATACCGTGAATCTAAGAAGATTGACCGCCACATGTATCACAGTCTGTACCTGAAAGTGAAGG
GGAATGTGTTCAAAAACAAGCGGATTCTCATGGAGCACATCCACAAGCTGAAGGCGGACAAGGCTCGCAAGAAGCTTCTGGCGGACCAGGCTGAGGCCCG
CAGGTCTAAGACCAAGGAAGCACGCAAGCGCCGTGAAGAGCGGCTCCAGGCCAAGAAGGAGGAAATCATCAAGACTCTGTCCAAGGAGGAAGAGACCAAG
AAATAA


>BGISUSP0000893882
-AAAAMSMLRLQKRLASSVLRCGKKKVWLDPNETNEIANANSRQQIRKLIKDGLIIRKPVTVHSRARCRKNTLARRKGRHMGIGKRKGTANARMPEKVTW
MRRMRILRRLLRRYRESKKIDRHMYHSLYLKVKGNVFKNKRILMEHIHKLKADKARKKLLADQAEARRSKTKEARKRREERLQAKKEEIIKTLSKEEETK
K*